+Δύσκολο ;

Αν είσαι γονιός, μη ζητάς από τα παιδιά σου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες σου. Μην απαιτείς και μην περιμένεις τίποτε. Τα παιδιά σου δεν σε αγαπούν με τον τρόπο που εσύ  τα αγαπάς. Τείνουν να αυτονομηθούν.  Μην εμποδίζεις Συνέχεια

Δύσκολο;

Αν είσαι γονιός, μη ζητάς από τα παιδιά σου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες σου. Μην απαιτείς και μην περιμένεις τίποτε. Τα παιδιά σου δεν σε αγαπούν με τον τρόπο που εσύ  τα αγαπάς. Τείνουν να αυτονομηθούν.  Μην εμποδίζεις την Συνέχεια

Dance with my father

Luther Vandross Lyrics

Celine Dion

 

«Dance With My Father»

 

Back when I was a child, before life removed all the innocence

My father would lift me high and dance with my mother and me and then

Spin me around ‘til I fell asleep

Then up the stairs he would carry me

And I knew for sure I was loved

If I could get another chance, another walk, another dance with him

I’d play a song that would never, ever end

How I’d love, love, love

To dance with my father again

When I and my mother would disagree

To get my way, I would run from her to him

He’d make me laugh just to comfort me

Then finally make me do just what my mama said

Later that night when I was asleep

He left a dollar under my sheet

Never dreamed that he would be gone from me

If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him

I’d play a song that would never, ever end

‘Cause I’d love, love, love

To dance with my father again

Sometimes I’d listen outside her door

And I’d hear how my mother cried for him

I pray for her even more than me

I pray for her even more than me

I know I’m praying for much too much

But could you send back the only man she loved

I know you don’t do it usually

But dear Lord she’s dying

To dance with my father again

Every night I fall asleep and this is all I ever dream

Dance with my father

Luther Vandross Lyrics

«Dance With My Father»

Back when I was a child, before life removed all the innocence
My father would lift me high and dance with my mother and me and then
Spin me around ‘til I fell asleep
Then up the stairs he would carry me
And I knew for sure I was loved
If I could get another chance, another walk, another dance with him
I’d play a song that would never, ever end
How I’d love, love, love
To dance with my father again
When I and my mother would disagree
To get my way, I would run from her to him
He’d make me laugh just to comfort me
Then finally make me do just what my mama said
Later that night when I was asleep
He left a dollar under my sheet
Never dreamed that he would be gone from me
If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him
I’d play a song that would never, ever end
‘Cause I’d love, love, love
To dance with my father again
Sometimes I’d listen outside her door
And I’d hear how my mother cried for him
I pray for her even more than me
I pray for her even more than me
I know I’m praying for much too much
But could you send back the only man she loved
I know you don’t do it usually
But dear Lord she’s dying
To dance with my father again
Every night I fall asleep and this is all I ever dream

 

Συνέχεια

Dance with my father

Luther Vandross Lyrics

«Dance With My Father»

Back when I was a child, before life removed all the innocence
My father would lift me high and dance with my mother and me and then
Spin me around ‘til I fell asleep
Then up the stairs he would carry me
And I knew for sure I was loved
If I could get another chance, another walk, another dance with him
I’d play a song that would never, ever end
How I’d love, love, love
To dance with my father again
When I and my mother would disagree
To get my way, I would run from her to him
He’d make me laugh just to comfort me
Then finally make me do just what my mama said
Later that night when I was asleep
He left a dollar under my sheet
Never dreamed that he would be gone from me
If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him
I’d play a song that would never, ever end
‘Cause I’d love, love, love
To dance with my father again
Sometimes I’d listen outside her door
And I’d hear how my mother cried for him
I pray for her even more than me
I pray for her even more than me
I know I’m praying for much too much
But could you send back the only man she loved
I know you don’t do it usually
But dear Lord she’s dying
To dance with my father again
Every night I fall asleep and this is all I ever dream

Συνέχεια

Μείζων…

 

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 ῾Η ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

 

Κορινθίους  Α’ , 13, 1-13 Συνέχεια